Προσλήψεις 76 φρουρών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Προσλήψεις 76 φρουρών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται σε εβδομήντα έξι (76).

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του από 26/03/2021 έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά τα ανωτέρω:

 

– ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που
κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με
εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

– Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από
υποψηφίους/ες, που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου κατά τα
ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Στην
κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του
πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.

Τράπεζα της Ελλάδος

Αφήστε μια απάντηση